BAN CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT XÃ QUỲNH GIAO. CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CÀY LẬT ĐẤT ĐỂ ẢI, VỆ SINH ĐỒNG RUỘNG, LÀM THỦY LỢI NỘI ĐỒNG, VÀ DIỆT CHUỘT BẢO VỆ ĐỒNG RUỘNG NĂM 2024
Ngày 01/12/2023

BAN CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT XÃ QUỲNH GIAO. CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CÀY LẬT ĐẤT ĐỂ ẢI, VỆ SINH ĐỒNG RUỘNG, LÀM THỦY LỢI NỘI ĐỒNG, VÀ DIỆT CHUỘT BẢO VỆ ĐỒNG RUỘNG NĂM 2024

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202312/Images/cay-20231201081029-e.jpg

 

     Căn cứ vào kế hoạch số 164 ngày 22 tháng 11 năm 2023 của ủy ban nhân dân huyện Quỳnh phụ, về kế hoạch sản xuất vụ xuân hè năm 2024.                                                     Căn cứ vào kế hoạch 165 ngày 22 tháng 11 năm 2023 của ủy ban nhân dân huyện Quỳnh phụ và kế hoạch cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng, làm thủy lợi nội đồng và diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2024.                                                                                                                                                                                                                                           Căn cứ vào tình hình thực tế và thời tiết nông vụ hiện nay, để chuẩn bị cho công tác sản xuất vụ xuân hè năm 2004 đạt hiệu quả cao. Ban chỉ đạo sản xuất - ủy ban nhân dân xã Quỳnh Giao đã thống nhất, triển khai ra quân thực hiện việc cài lật đất trong toàn xã, từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023.

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202312/Images/thoa-20231201081059-e.jpg

      Ban chỉ đạo sản xuất - Ủy ban Nhân Dân xã đề nghị các ông bà chủ Phương tiện máy cày bừa đẩy nhanh tiến độ cài lật đất cho nhân dân, đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch của ủy ban nhân dân xã. Yêu cầu ban lãnh đạo các thôn đôn đốc các ông chủ máy cày thực hiện việc cài lật đất cho các hộ gia đình trong thôn, phấn đấu đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2023 toàn bộ diện tích đất sản xuất của xã được cày phơi ải.

.       

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202312/Images/ai-20231201081039-e.jpg

     Ủy ban nhân dân xã giao cho ban giám đốc hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp. Các đồng chí Trường, phó thôn thường xuyên kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện về ủy ban nhân dân xã, qua thường trực hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp để theo dõi đôn đốc và chỉ đạo./. 

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202312/Images/thoa-20231201081059-e.jpg

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202312/Images/ai-20231201081039-e.jpg
 
 
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202312/Images/cay-20231201081029-e.jpg

Đài TTxã 


Tổng lượt xem bài viết là: 36
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác