Phòng Văn phòng – thống kê
  • Nguyễn Văn Thi

    Chức vụ:Công chức Văn phòng UBND

    SĐT: 0901.518.575

  • Phạm Thị Phin

    Chức vụ:Công chức VP Đảng ủy- TK

    SĐT: 0947.373.336