Phòng Địa chính - xây dựng
  • Ngô Đức Đạo

    Chức vụ:Công chức xây dựng -GTCT

    SĐT: 0977.100.091

  • Lê Ngọc Anh

    Chức vụ:Công chức Địa chính – MT

    SĐT: 0942.617.489