Ủy ban nhân dân
  • Nguyễn Đình Thiệu

    Chức vụ:Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0976.662.742

  • Nguyễn Bá Quyết

    Chức vụ:Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0912.390.276