Y tế
26/12/2023
BAN CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT XÃ, HỢP TÁC XÃ DVNN XÃ QUỲNH GIAO; TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT. VỤ XUÂN, VỤ HÈ NĂM 2024 TỚI CÁN BỘ NHÂN DÂN, CÁC THÀNH VIÊN HTX NĂM 2024