HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUỲNH GIAO TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7 NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày 09/01/2024

NGÀY 08/01/2024 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUỲNH GIAO LONG TRỌNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7 HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026

    Ngày 08 tháng 01 năm 2024 Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Giao long trọng tổ chức kỳ họp thứ 7 hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026;

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202401/Images/chao-20240109035609-e.jpg

                                                 Ảnh: kỳ họp chào cờ chụp từ trên xuống; 

 
Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202401/Images/dat-20240109035640-e.jpg

                        Ảnh: Đ/C Nguyễn Viết Đạt; Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp; 

     Kỳ họp đã nghe và thông qua các báo cáo của ủy ban nhân dân xã; báo cáo của các ban hội đồng nhân dân xã; Gồm (1) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; (2) Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách xã trong năm 2023; dự kiến phân bổ ngân sách xã năm 2024. (3) Báo cáo tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (4) Báo cáo tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (5) Báo cáo kết quả công tác quốc phòng địa phương năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (6) Báo cáo kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (7) Báo cáo kết quả tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân xã giữa nhiệm kỳ; và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2021- 2026 (8) Báo cáo thẩm tra của ban kinh tế - xã hội, hội đồng nhân dân xã.(9) Báo cáo thẩm tra của ban pháp chế hội đồng nhân dân xã. (10) Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 7 hội đồng nhân dân xã. (11) Thông qua một số tờ trình của HĐND xã (12) Thông qua một số tờ trình của UBND xã (13) Thảo luận chất vấn, và trả lời chất vấn tại kỳ họp; Đồng thời trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp;
    Tại kỳ họp đã thực hiện quy trình các bước bầu bổ xung chức danh phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo sự điều động, lân chuyển cán bộ; 

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202401/Images/thieu-20240109035654-e.jpg

Ảnh: Đ/C Nguyễn Đình Thiệu, Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;  

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202401/Images/thang-20240109035712-e.jpg

Ảnh: Đ/C Nguyễn Đức Thắng, kế toán ngân sách xã; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách xã trong năm 2023; dự kiến phân bổ ngân sách xã năm 2024.

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202401/Images/quyet-20240109035733-e.jpg

Ảnh: Đ/C Nguyễn Bá Quyết nguyên phó chủ tịch UBND xã; Báo cáo tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202401/Images/son-20240109035724-e.jpg

Ảnh: Đ/C Hoàng Hữu Sơn, Chủ tịch UBMTTQ xã Báo cáo kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202401/Images/xuan-20240109035745-e.jpg

Ảnh: Đ/C Đặng Minh Xuân, Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND Báo cáo thẩm tra của ban kinh tế - xã hội, hội đồng nhân dân xã.

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202401/Images/dinh-20240109035757-e.jpg

 Ảnh: Đ/C Lê Đức Định, Trưởng ban pháp chế HĐND xã  Báo cáo thẩm tra của ban pháp chế hội đồng nhân dân xã.

Media/52_QuynhGiao/FolderFunc/202401/Images/khanh-20240109035804-e.jpg

Ảnh: Đ/C Bùi Gia Khánh, Trưởng Công An xã; Báo cáo tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo kết quả công tác quốc phòng địa phương năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

  Tại kỳ họp đồng chí Giám Đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân xã đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 7 và ý kiến của đại biểu về dự tại kỳ họp;
  Đoàn thư ký của kỳ họp đã thông qua các dự thảo nghị quyết của kỳ họp thứ 7 hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kỳ họp đã được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống đài truyền thanh của xã thu hút được sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử chi và nhân dân trong toàn xã./.

Thực hiện: ĐTT xã./.


Tổng lượt xem bài viết là: 293
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác